top of page

Voetpunt podologiepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van cliënten en de gegevens van de leveranciers en dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In onderstaande privacyverklaring geven we een heldere en transparante informatie over hoe Voetpunt podologiepraktijk omgaat met persoonsgegevens.

Voetpunt podologiepraktijk doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Voetpunt podologiepraktijk volgt in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

VERWERKINGSDOELEINDEN

Voetpunt podologiepraktijk verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de cliënten nodig voor het behandelen van een medisch dossier.

Voetpunt podologiepraktijk verzamelt en verwerkt de gegevens van leveranciers nodig voor het uitvoeren van de betalingen en om te voldoen aan alle wettelijke fiscale verplichtingen.

RECHTSGRONDEN

De persoonsgegevens cliënten of de gegevens leveranciers worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op contractuele grond of op toestemming of wegens een wettelijke verplichting.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende persoonsgegevens van een cliënt doorgegeven aan de huisarts, arts-specialist, paramedici, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen, leveranciers, gerechtsdeurwaarders.

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende gegevens van een leverancier doorgegeven aan de accountant, BTW, FOD Financiën.

BEWAARPERIODE

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens cliënten en gegevens leveranciers worden bewaard zolang het kantoor zal bestaan om alle mogelijke belangenconflicten te kunnen detecteren en te vermijden.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Cliënten en leveranciers kunnen via info@voetpunt.com altijd navragen welke gegevens er worden verwerkt en vragen om ze te verbeteren of om te laten wissen voor zover dit kan volgens het gerechtvaardigd belang, wettelijk of contractueel belang, of om te vragen om over te dragen.

 

Indien cliënt of leverancier het niet eens is met de manier waarop gegevens worden verwerkt kan cliënt of leverancier zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

DIRECTE COMMUNICATIE BUITEN DOSSIER OM

Elke cliënt of leverancier heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe communicatie buiten het desbetreffende dossier om, zoals voor ondermeer het ontvangen van nieuwsbrieven/wenskaarten.

 

KLACHT

Elke cliënt of leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page